E


e afk. (met bovenliggende streep)est, hij/ zij is
e afk. uit, afkomstig van de plaats ......
e afk. est, hij/zij is
e vivis abiit overleed, uit de levenden gegaan door overlijden
e vivis discessit overleed, uit de levenden (uit elkaar gegaan) door overlijden
e vivis excessit overleed, weggegaan uit de levenden door overlijden
e vivis migravitt overleed, uit de levenden weggegaan naar het hiernamaals door overlijden
e vivis obiit overleed, uit de levenden weggegaan door overlijden
e.o. afk. ex officio, van ambtswege, uit hoofde van zijn functie
eadem afk. op dezelfde (bv dag)
eatenus afk. tot nu toe
eau de la reine reukwater
ebben hardhout veel gebruikt voor gedraaide poten van meubels
ebbenhout hardhout veel gebruikt voor gedraaide poten van meubels
ebdem anno in hetzelfde jaar
ebdem die op dezelfde dag
ebdem instanti op hetzelfde ogenblik
ebdisse abdis
ebenburt zie ebenbürtigkeit
ebenbürtigkeit van gelijke afkomst, gelijkwaardig
ébéniste meubelmaker, schrijnwerker
Eboracum York
ebreken echtbreken
ebursator betaalmeester
Ec afk. Ecuyer, jonkheer
ecce deus adjuva me 8e zondag na drie-eenheid
eccel dier bloedzuiger
ecclesiæ kerk
ecclesiæ denuntiatio kerkelijke huwelijksaankondiging
ecclesiæ minister dienaar van de kerk, predikant
ecclesiae sacramentis munita voorzien van de kerkelijke sacramenten
ecclesiastes zie ecclesiastis
ecclesiasticus predikant
ecclesiastis geestelijke, prediker
ecclesiatiyq kerkelijk, geestelijk
ecclesie kerk, gemeente
ecclia afk. ecclesia, kerk
échafaud schavot, maar ook onthoofding
écharper doodslaan
echdis hagedis
echel bloedzuiger
échevin schepen, wethouder
echt door huwelijk verbonden
echte vervolging overeenkomstig een gerechtelijk bevel
echte begeven hebbende (ten) is nu getrouwd met
echte verwect (in) tijdens het huwelijk verwekt
echte-brief verklaring van geen huwelijksbeletsel, voor een in het buitenland in het huwelijk tredende persoon
echtehuysvrouwe echtgenote
echtelieden echtpaar
echtelijc huwelijk, wettig
echtelike in huwelijk
echteloos niet door een wettig huwelijk verbonden, in zonde levend
echteman echtgenoot
echten vogelvrijverklaring, verbannen
echter vogelvrijverklaring, uitgebannen, verbannen
echtewijf huisvrouw, echtgenote
echtkint wettig kind
echtschap huwelijk, echtgenoot van, echtgenote van, ook huwelijk, verbonden in de echt
ecker akker
eclips een gebrek
eclipseren verduistert worden
écu wapenschild, Franse daalder, ook borstschild
écusson uithangbord
écuyer jonkheer maar ook schildknaap
ede(e)ren uitgeven, openbaren
edelhont jachthond
edelike uit edel geslacht, eervolle wijze, met ere
edeljoncvrouwe jonkvrouw
edelkint wettig kind,
edelling edelman
edeltuuch het in rechte geleverde bewijs dat men behoord tot de stand van de edelgeboren mannen
edende eed afleggen
edentarius tandenbreker, tandarts
edercauwen overpeinzen
edere uiten, uitgeven (b.v. van een boek)
edert ieder
edict gebod
edicto openlijk bekend maken
edidi zie edere
edieren uitgeven, uitvaardigen
edifficie een gesticht
ediktbrouwer azijnbereider
edingen eed afnemen
édit bevelschrift
editie uitgeven
editum zie edere
ee huwelijk
Ee. afk. op huw. akte, echtgenote van
eebreken het plegen van echtbreuk, vreemd gaan in het huwelijk
eebrekick overspelig
eec azijn
eechof timmerwerf, opslagloods voor hout
eechout eikenhout
eeden beëdigen
eegde landbouwwerktuig, eg
eek eikenschors (voor de leerlooierijen)
eek azijn, narigheden
eekhakker eikenboom schiller
eekschiller eikenboombast schiller
eeliede echtpaar
eelijc wettig
eelleman goede man, beste vriend
eelling edelman
eelmaker zeemleer - bereider
eeloos ongehuwd
eeltjes netjes, edel
eemer emmer
eenegget zwaard met een snede
eenemae (t’) te enen male
eenen ene, iemand
eengeboren enig kind,
eenhorn eenhoorn
eenigsints enigszins
eenlope ongehuwd
eenluftich zie eenlope
eenmaal ten slotte
eenre ten eenen (....., ten andere zijde)
eensater kluizenaar
eensedele zie eensater
eensjes een keer
eenstemmich eenstemmig
eenvaer eenkleurig
eenveerdich gelijk, b.v. met de zelfde straf te bestraffen
eenwinter eenjarig
eeracht eervol
eerbarich fatsoenlijk
eerdtwenne zie eertwinner
eergetouwe ploeg
eerland ploegland, bouwland
eerle pijl
eeronderen voormiddag
eerre vroeger, vorig
eerschap huwelijk
eerstboortich eerstgeborene
eerstcomende eerstkomende
eerstcoops uit de eerste hand
eerstdages eerstdaags
eerste suppleant plaatsvervanger bij de rechtbank
eerstgeborenschap de rechten verbonden aan het eerstgeborene zijn
eertwinner landbouwer, boer
eervarejaar voor verleden jaar, twee jaar geleden
eerverjaer het jaar voor verleden jaar
eerwerc koperwerk
eeschap huwelijk
eesetter wetgever
eestaet gehuwd
eestand huwelijk
eesten versneld verharden van lijm door verwarmen
eestre fruitbomen en heestertuin
eetberstich in gebreke blijven om een opgelegde eed te doen
eetbrokich meinedig
eetspel. eed –formulier, ambt waarbij men de eed moet afleggen
eetstede eetzaal
eetvat deel van het eetservies
eetwerer gezworenen
eeusch eeuwig
eeussel omheinde droge zomerwei
eewas bij hoge waterstand onderlopend weiland / gebied
eewichlijck ende erfflijck eeuwigdurend en vererfbaar
effect het gene volbracht, ofte uitgevoerd is ook volmaaktheid
effect sorteren stand grijpen, tot stand komen de beoogde uitwerking hebben,
effecten geldswaardige papieren
effective metterdaad
effectuëren te weeg brengen, uitwerken, uitvoeren
effenaer weegschaal, bascule
effenare scheidsrechter die een zaak in den minne schikt, ook een bepaalt type weefgetouw, ook weegschaal
effenbaars avegaar, lange boor
effenlike billijk
effestucando resignare door middel van de halm afstand doen
effetamecheit billijkheid
efficacie kracht, werking
effigie afbeelding, nabootsing, gelijkenis, beeld
effracte inbreken ?
effugie uitvlucht
eft afk. enfant, kind
egaelijk gelijk
egaleren gelijk maken, evenaren, gelijk zijn
egayeeren opvrolijken
egde partij in een rechtszaak
egeden eggen
egeen niets
egel bloedzuiger
egge scherpe kant van een wapen, spitse punt, partij in een rechtszaak
egge zie eegde, ook grens, ook heraldiekteken, rechtopstaande eg
eggen scherpen, wetten
egger avegaar, boor
eggesteen hoeksteen
eggich wrang
eghte staat bevestigt gehuwd
egli afk. église, kerk
eglise kerk
ego ik
égorgeur moordenaar, moordenares
égorgeuse, zie égorgeur
egredieren uitgaan
egsmid eggenmaker
egsteen hoeksteen
egtel afk. eheluyden, echtelieden
egteluiden. echtlieden, gehuwden
egyptien zigeuner, heiden
ehel afk. eheluyden, echtelieden
eheluyde echtpaar, echtgenoten
eherenfeste eerwaardige
ehevrouw echtgenote
ei aan haar, eraan, zij (meervoud)
eichs elk
eidam schoonzoon
eideshelfer gezworene
eidom schoonzoon
eigendommen in rechte het eigendom krijgen, in eigendom overdragen
eigendommer eigenaar
eigenerfde zie eigenervet
eigenerfden die een minimum stuk grond bezit
eigenervet een eigen erf hebben
eigenman lijfeigenen
eighen eigendom
eijgehen hantmerck handtekening, merkteken onder akten
eijgen ende bruijckt eigenaar en gebruiker
eijnsel zie ensel
eijnsel, ensel weegschaal
eijser ijzer
eik heraldiekteken, rechtopstaande boom met meestal vergroot blad en eikels
eikel heraldiekteken, vrucht van eik , weergegeven met dop en steel
Eindovia Eindhoven
einhelich eensgezind
einlasser deurwachter, portier
einlegger inlegger, kuiper
eins oppervlaktemaat, 1 eins = 0,03 ha. ook gezien als ans
einsäckler ontvanger
einspänner stalknecht
einze zie eins
eischere eiser in een rechtzaak
eischtag Aswoensdag
eiselike vreselijk
eisengräber stempelsnijder
eisenhuter helmmaker
eisenmeister gevangenbewaarder
eius zijn, van hem, van haar, ervan
eius loco in diens plaats
eiusdem van dezelfde (maand)
ejusdem zie eiusdem
ekelen eikenbomen
eken boekcas eiken boekenkast
EL afk. Evangelisch Luthers
el lengtemaat, 1 el = ca 70 cm,
oorspronkelijk de lengte van de onderarm
elacideren verlichten, verklaren
elapsus afgelopen
elboreren uitwerken, bearbeiden
elcman iedereen
elcx in haer regardt ieder voor zich
elderboom els
elderenboom els
eldir fatir (-mudir) grootvader, (-moeder)
electeurspenning munt
electie verkiezing, verkiezingen
electrum geelkoper
electuer keurvorst
elegant uitgesproken mooie....
elegantie aardigheid, fraaiigheid schoonheid
elegie treurklacht
elemal zie eleman
eleman beste kerel
elemosyna aalmoes
elenbaas zie eleman
elevare grootbrengen
elevatie verheffing
elevatio crucis kruis verheffing, 14 september
élève leerling
éleveur veehouder
éleveuse veehoudster
elewekse vervloekte
elft elf, ook boze geest
elftausend jungfrauen elfduizend maagden, 21 oktober
elftwinninghe leen waarvan de helft van de vruchten aan de leenheer, de andere helft aan de leenman toekwam
elhorn vlierboom
elhorn vlierboom
elide(e)ren uitvegen, uitdrijven
elige(e)ren verkiezen, uitkiezen
elle zie el
ellemate vastgestelde maat van één el
ellende verbannen
ellendelike op een gruwelijke wijze
ellendicheit ballingschap, verbannen
elne de onderarm als maat voor een el
eloce(e)ren verhuren, te huur laten gaan
elocutie uitspraak
elogie eerspraak
eloquent welsprekende, redenaar
eloquentie welsprekendheid
elpenbeen ivoor
elsate elzenhout
elsbroec met elzen beplant laag land
else elzenboom
elsenaar schoenmakersgezel
elsene els, priem
elst zie elsene
eltkens inhoudsmaat voor graan = ca 1,35 ltr.
elucidatie verlichting, verklaring, opheldering
elucideren verlichten, verklaren
elude(e)ren bespotten, uitstrijken, ontsnappen
elugeel
elx elk
em. afk. van emeritus. na volbrachte dienst ontslagen
emaille brandverf voor op metalen en ceramiek
emancipatie handlichting
emanciperen vrijmaken, zijn eigen meester maken, gelijk een vader zijn zoon doet
emane(e)ren uitgaan, uitkomen, uitvloeien
embaumeur lijken balsemer
Embdae Emden
embuscade lage, laaglegging
emende(e)ren verbeteren
emende geldstraf, boete
emeritus na volbrachte dienst ontslagen
emibie afvaardiging, uitzending
emineeren uitsteken
eminent openbaar, helder
emisit spiritum gaf de geest
emissie afvaardiging, uitzending
emissio pestepidemie
emissio (secunda) (tweede) druk
emissus uitgezonden
emit koop, koopt
emittere uitgeven
emmer inhoudsmaat, 1 emmer = 1/4 vat, = 1/5 aam = ca 30 ltr. ook Amsterdamse emmer = 2 gang = ca 14,7 ltr. ook In Groningen en Drente oppervlaktemaat, 1 emmer = 1/6 gras =0,066 ha
emmer barnsteen
emmer steeds, telkens
emoliëren verzachten
emologe(e)ren voor goed achten, voor goed kennen
emolument genot, gewin, profijt, bate
empeschement verhindering, beletsel
empescheren verhinderen, beletten
empfängnis Maria Maria ‘s onbevlekte ontvangenis, 8 december
emphasis bijzijn ?, nadruk, nadrukkelijk
emphitheusis erfpachtrecht
employ besteding, aanlegging, bezigheid, aanwending
employeren besteden, aanleggen, bezigen, aanwenden
employeur verwerker
empoisonneuse gifmengster
emprisonner gevangen zetten
emptie koping
emptor bladorum korenkoper
emptor(is) (in)koper
emser gulden munt17e-20e eeuw , gelijk aan 24 stuivers
Emster Amstel
emulatie navolging, onderdanig, volgzucht
emule(e)ren navolgen, ondergaan, nadoen
encadreur lijstenmaker
Enchusa Enkhuizen
enckede (encel) goed, juist
encourageren moed geven, moedigen
ende en, en de….
endedach stervensdag
endelckocke doodsklok
endeldoor de verst gelegen deur
ende uur stervensuur
endelvers gebed(en) voor de stervende
endensmout eendenvet
endorsseeren zie endosseeren
endosseeren op de rug, of achterkant aantekenen
enemaal (t) helemaal
enen aen iet rechten iemand recht doen door executie aan het goed van de partij
enen ene sake op zynen eedt stellen van iemand de bewijseed eisen
enen genoech doen iemand geven wat hij verlangt ook: iemand vergoeding geven.
enen in koeren of broeken sliten iemand tot het betalen van geldboeten veroordelen
enen in loften hebben. van iemand de plechtige belofte hebben, dat hij op zekere straf of boete iets niet meer doen zal
enen op de poorte sliten iemand tot gevangenisstraf veroordelen
enen uut der stat setten besluiten dat iemand niet in de stad mag komen
enen vrijheyt maken iemand recht van immuniteit verschaffen
enerve(e)ren ontzenuwen, krachteloos maken
enfant kind
enfant en tutelle voogdijkind
enfin eindelijk
engage(e)ren inwikkelen, in dienst nemen, aanwerven, zich mengen in de vragen
engageanten mouwstukken meestal tot de elleboog reikend, gemaakt van fijne stof
engelant weiland, grasland
engelen heraldiekteken, rechtopstaande meisjes figuur, met vleugels in tunica gekleed
engelfest engelenfeest, 19 september
engelse sitteren munt17e-20e eeuw, gelijk aan 5 gulden en 8 stuivers, ook 108 stuivers
engelsschild accoladeschild, kenmerkend zijn de sterk uitstekende bovenhoeken
engesprenc land buitendijks gelegen
engleburgt hemel
englestad zie engleburgt
enichte woestenij
enim immers, namelijk, inderdaad
eninclinc kleinzoon
ennoyeus geitenhoeder
enorin zie enorm
enorm lelijk, wanstaltig, ongeschikt, misvormd
enorme ongeregeld
enqueste onderzoek van waarheid verklaringen van getuigen, horen van getuigen, onderzoek
enqueste valetudinaar onderzoek, het horen van getuigen die oud, ziek, of waarvan gevreesd werd dat ze binnenkort zullen sterven
enqueste(e)ren onderzoeken
enrolleeren optekenen, op de rol zetten
enseigne vaandrig, ook uithangbord, vaan, vaandel, banier
ensel weegschaal
ensevelir begraven, in een lijkkleed wikkelen
ensorceleuse heks,
ensorcellement hekserij
ensoutané zwartrok, paap, r.k. priester
entbieden aanbieden
entelmoes nagerecht
enter eenjarig dier
enterineeren zie enterrinement
enterinement gestading, voor goed houden
enterrement begrafenis,
ook begrafenisstoet
enterrement civil niet kerkelijke begrafenis
enterrer begraven
entman baggeraar van de stadsgracht, bezinksel was mest
entrepeneur aannemer
entrepreneren bij de hand innemen
entreprise aanslag, voornemen
enumeratie nummering, optelling
enumereren optellen, aantellen (groter worden van een bedrag of hoeveelheid)
envie haat, wangunst
ook moedervlek, wijnvlek
envoyé afgezant, gezondene
envoyée zie envoyé
enwechvaerdich onderweg zijn, op reis
enwechwerpine verwerping
eo afk. eodem, zelfde
eo quod te meer, omdat
eodem door, in hetzelfde, op de zelfde dag
eodem anno in het zelfde jaar
eodem die op de zelfde dag
eodem instanti op hetzelfde ogenblik
eodem morbo door dezelfde ziekte
éolienne windmolen
EPA afk. Evangelisch Pharr-archiv
ephipparius zadelmaker
ephorus deken, opzieners, (huis) onderwijzer
epicedion begrafenislied
epicedium gedenkdicht
epidimia een heersende besmettelijk ziekte
epidimie besmettelijke ziekte
epilogatie een besluit om een vroegere reden
epiphania een openbaring
episcopal is bisschoppelijk
episcopalis bisschoppelijk
episcopus bisschop
epitaaf grafschrift,
ook de gehele grafsteen met ornamenten versiersels en opschrift
épitaphe grafschrift
epitaphie een in een muur gemetselde grafsteen
epitaphium grafschrift
epitaphius grafrede
épithalame bruiloftsdicht
epithalamium huwelijkszang, bruidslied
epitoma uittreksel
epos heldendicht
epouse echtgenote, gemalin
épousée bruid, pas gehuwde vrouw
épouser trouwen, door huwelijk verkrijgen
épouser une dot om de centen trouwen
epoux echtgenoot, gemaal
epulor weelderig leven
equael, equalis gelijk
équarrisseur vilder
eques ruiter, bereden militair, later ook ridder
equester ruiter
equicida paardenslager
equicius paardenhandelaar
equipagie uitrusting
equiperen uitrusten
eralt heraut
erant fuerunt zij waren
erat was
erchmeker zemenmaker
erdbeve aardbeving
erdboge ondergronds gewelf
erddijc aarden wal
erden begraven
erdenwerk gebakken aardewerk pot
erdepottenbacker pottenbakker
erdhoevel aardhoop, heuvel
erdhuus bewoond hol, woning in de grond
erdtrichsmesser landmeter
erdveste aarden versterking
erdwerc aardewal, verhoogd voetpad
erdwinne landbouwer
ere (bij graan) dorsvloer
erectie oprichting
eremberch mouw
eren ploegen
erentfest achtbaar, vaak gevolgd door wijse, edele bijsondere
erentfeste zie erentfest
erfachtich volgens het erfelijk(e) recht, erfelijk
erfachtigheid erfdeel aan vaste goederen
erfbrief bij erfenis bewijs van erven, akte van recht op het onroerende goed
erfbuur naast gelegen land en/of huis
erfceys erfrecht
erfclage aanklacht met betrekking tot een onroerend goed
erfcollator door vererving verkregen bevoegdheid als hoofdbestuurder benoemde (collaties) te doen
erfcommer erfelijke rente
erfcoren erfrente te voldoen in graan
erfcusten verbintenis op een erf gevestigd, ook custinge van erven
erfdeel wat iemand als zijn deel uit een nalatenschap toekomt of wat hij als zodanig ontvangt
ook bezit dat iemand door erfenis verkregen heeft of verwerft
erfdeling deling van een erfenis, boedelscheiding
erfdienstbaarheid dienstbaarheid die op een erf rust erfdienstbaarheid is een last waarmede een erf bezwaard is, tot gebruik en ten nutte van een erf, het welk aan een andere eigenaar toebehoort
erfdoem eigendom
erfdrager iemand die het erf bezit, de naakte eigendom bezit tegenover de tochtenaar die de opbrengst geniet
erfelijcheit erfrecht, erfdeel, onroerend eigendom
erfelike bij erfopvolging, krachtens erfrecht
erfftijns zie erftins
erfgeboren door geboorterecht verkregen
erfgedinge erfrecht, contractueel vastgelegd recht op een goed na een der zijn dood
erfgenote mede erfgenaam
erfgever die grond of goed in erfpacht geeft
erfgever hij die grond in erfpacht geeft
erfgront grondbezit
erfhavelijc goet aangeërfd roerend goed
erfhavelijck aangeërfd roerend goed
erfhure erfpacht
erfhuurlant In erfpacht gegeven grond
erfhuus boedel die nog verdeeld moet worden
erflinc erfgenaam
erfmagescheit toewijzing van erf aan de verschillende magen van dezelfde erflater boedelscheiding met betrekking tot grondbezit
erfmombaer. voogd, die door erfrecht ( bloed -verwantschap) tot de voogdij geroepen is
erfnemer die grond of goed in erfpacht neemt
erfnemer die een goed in erfpacht krijgt
erfpenninc erfrente
erfrente vaste rente, welke ook na de dood van de rentegever niet wijzigt
erfrenten renten," die langer duurden, ”vererfden” en niet met de dood van de gene op wiens naam ze stonden vervielen
erfrogge etc. hoeveelheid rogge, tarwe gerst, boekweit etc als belasting te betalend
erfsake rechtzaak over een onroerend goed
erfschatter schatter van vaste goederen
erfscheder landmeter, rooimeter, grensbepaler, persoon die de grenzen van een grondbezit vaststelt
erfscheider, zie erfscheder
erfscheiding afpaling van vaste goederen verdeling van een nalatenschap
erfscijns erfpacht, erfelijke rente
erfside de zijde waarvan een goed aangeërfd is
erfstocgoed erfelijk familiegoed
erft herfst
erftal erfdeel, meestal een onroerend goed of land
erftijns zie erftins
erftijns zie erftins
erftins vaste uitkering uit een onroerend goed te betalen aan de eigenaar, het goed dat tegen zulk een uitkering wordt uitgegeven heet dan erftingsgoet
erfuiting regeling voor de verdeling van de nalatenschap
erfve onroerend goed, alle niet leengronden
erfvelijke rente erfrente, vaste rente
erfvenesse gerechtelijke inbezitstelling van onroerend goed
erfvoget erfelijke voogd
erfvoogdijen het opvolgen door de zoon als voogd, hoewel het niet erfelijk was.
ergastularius gevangenbewaarder
ergenlist arglist
ergot moederkoorn
ergotisme vergiftiging met moederkoorn een (giftige schimmel op graan), kriebelziekte
ergwanen argwaan
erhalen verhalen, terugvorderen
erigeren oprichten
erimita kluizenaar
eripiëren ontrekken, ontrukken
erisipel ate door het St.-Antoniusvuur
ermanen vermanen
ermitage afgelegen woning
ernstige begeerte op uitdrukkelijk verzoek
ernstlijck ernstig,
errant zwervende
erre(e)ren missen, dwalen
erren een pand van iemand invorderen
erresen ontstaan
erreur doling, misslag
error juris rechtsdwaling
erruer hij die dwaalt
erschenen verschenen
erselmaant oktober
ersgat achterste
erten erwten
ertsitter heelmeester
erudieren onderwijzen
eruginator zwaardslijper, wapensmid
erve vast goed in tegenstelling tot leengoed
erveloot erfdeel
erven ende onterven iemand het eigendom van iets toewijzen en een andere ervan vervallen verklaren
erver eigenaar
erver vissersboot met een mast
erweißer erwtenhandelaar
es en sij tenzij
Es. afk. op huw. akte, echtscheiding
esch bouwland bij een gemeente met meerdere eigenaren
esclaicissement verklaring
escopette donderbus
escouadecommandant korperaal
escuyer schildknaap
esel ezel
eselbordene molensteen
esellade houtmaat van 16 stukken hout
esgal gelijk
esgaleeren gelijkmaken
esmail email
esmeroud smaragd
espargne besparing, zuinigheid
espe esp
espergne zie espargne
espeye degen
esquadron afdeling soldaten
essay proeve
essayeur prover (die van voordeel of uitdeling geniet), bezoeker
essch bouwland
esschappeeren ontsnappen, ontkomen
esse zijn
esse vuurhaard
essentie wezen, wezenlijke
essum ik ben
est (hij/zij) is ook oost (richting)
estafette ordonnans, koerier
este droogoven
esterichter leem vloerenmaker
esterlinc betaalmiddel, kleine munt
estimatie waardering
estimeren achten, waarderen
estomihi zondag voor de vasten
estric vloertegel van gebakken klei
estrik zie estric
estropier radbraken
et en, ook etctera
et aliis en andere
Et. afk. op huw. Akte, echtgenoot van
etc. afkorting voor het slecht Nederlandse enzovoorts
été zomer
etelkoren koren voor eigen gebruik
etgras gras dat niet gehooid wordt, het gras na het gehooide gras
ethyke longtering
etiam ook
etlant weiland
etmersch weiland
étole bontstola
etselinc afgescheurd stuk
etstoel stoel van de hoogste rechter, het hoogste gerechtshof
ette rechter
etten afgrazen
etteswanne overledene, wijlen
ettinge het recht van beweiding
etveld weiland
etweide weiland
euler kuiper
eulner zie euler
eunjer tovenares, maar ook teer lief, schalks
eurtjen uurtje
eusendrop de regendruppels die in de tussenruimte vallen tussen twee huizen
eusie zie eusendrop
eussel zie eeussel
euyrclock uurklok
ev afk. en vie, in leven
ev. afk. evangelisch
ev. luth. afk. evangelisch Luthers
ev. ref. afk. evangelisch Reformiert
evaluatie waardering
evalueertgel (‘g) gangbaar geld
evalueren waarderen
evanesceren verdwijnen
evaquëren ledigen, ontledigen
evel gebrek,
eveldaet misdrijf
evele op een boosaardige wijze
evelen iemand kwaad doen
evelgananc het eigendom van zijn goederen geheel of gedeeltelijk aan iemand overdragen tegen de vergoeding van levenslange onderhoudsplicht
evelmoet gramschap, toorn
evenaar zie zweng
evenboerticheit van gelijke stand
evenbortich gelijk van geboorte, van de zelfde stand
evencnie gelijke van geboorte, magen (gezamelijke bloed verwanten) in de zelfde graad
evene zwarte haver, ruwe haver, rouwe haver
evenen haver
evenenmeel havermeel
evenenschoof haverschoof
evenhoge belegeringswerktuig, hoge toren voor de bestorming, toren op gelijke hoogte als vesting muur
eveniëren geschieden, gebeuren, overkomen, toevallen
eveninge zie eveninghem
eveninghem waag, bascule, stadswaag
evenkerstijn medemens
evenlange altaarkaars van en bepaalde lengte
evenmaent september
evenmate maat voor haver en andere granen
evenoude tijdgenoot, van de zelfde leeftijd
evenout even oud in jaren
evenrente schuld of rente in haver uit te betalen
evenschoof haverschoof
evenschult evenrente, haverrente
evensester een bepaalde maat voor haver
eventaag onafgebroken, langdurig
eventus uitkomst, geval
everbere mannelijk everzwijn
everhuus varkenskot, zwijnenstal
everman bemanningslid van een vissersschuit (ever)
everswijn wild varken
evertuëren pogen, bezig houden, oefenen
evictie uitwinning, afwinning (door overwinning)?
evident openlijk, blijkbaar, zeer duidelijk
evidentie schijnbaarheid, klaarblijkelijkheid
evinceren uitwinnen, overtuigen
eviteren mijden, schuwen
evitieren vermijden, ontgaan, ontwijken
evocatie uitdaging. Ook, klacht van geweigerd recht
évoccaon afk. évoccation, het oproepen, het bezweren
evoce(e)ren uitdagen
ewangeliseren nauwkeurig verzamelen en onderzoeken van de processtukken
ewebreker echtbreker, vreemdgaan
ewech weg
ewesetter wetgever
ex staat voor; uit, afkomstig van de plaats ......
ex kind van
ex uit, afkomstig van, tengevolge van, op grond van
ex altera anderzijds, grenzend aan, langs de andere zijde
ex debilitate senectus wegens seniliteit
ex dictis dicendis uit het geen gezegd is en gezegd moest worden
ex eodem morbo tengevolge van dezelfde ziekte
ex febri(s) door koorts
ex fluxa sanguinis door een bloeding
ex fornicatione conceptus uit onwettige verhouding geboren
ex gratia bij wijze van gunst
ex hac van hier, van deze, uit onze (parochie)
ex hac misera vita decessit Domino ging van dit droevige leven naar de Heer
ex hac vita ad aeternam transivit ging over van dit leven naar het eeuwige
ex hoc van hier, van deze, uit onze (parochie)
ex ictu equi getroffen door een paardenhoef
ex longa infirmitate tengevolge van een lange ziekte
ex maligna febri ten gevolge van een kwaadaardige koorts
ex nomine officio ambtshalve afwijzende
ex offcio ambtshalve
ex primo thoro uit het eerste (huwelijk) bed
ex professo openlijk, met voordracht
ex quo uit het welk, (bv uit dit huwelijk)
ex secundo thoro uit het tweede (huwelijk) bed
ex tabbe zie ex tabe
ex tabe door tering
ex tempore uit de vuist, met haast
ex testamento op grond van een testament
ex thoro illegitimo uit een onwettige verbintenis
ex una grenzend aan, langs de zijde, enerzijds
ex variolis wegens pokken
ex voto ten gevolge van een belofte
ex vulnere door een wond
exacte gauw, nauwkeurig, doorwrocht
exactie afeisen, afpersing, schatting
exactiën belastingen
exactioneren schatten, overschatten, afdwingen
exactor belastinginner
exaggeratie een vergadering
exaggereren vergroten, ophopen
exaltatio kruis verheffing, 14 september
exalteren verhogen, verheffen
exame een ondervraging
examen onderzoek, proef, verhoor, ondervraging
examinatie zie examen
examinatie (scherpe) ondervraging op de pijnbank
examinatio ondervraging
examinatoir dienende tot ondervraging
examineren beproeven, ondertasten, toetsen, ondervragen
exaudi 6e zondag na Pasen, ook 4e na Drievuldigheid
excavatie het uithouden
excaveren uithouden
excederen te boven gaan
excelleren boven uitsteken, overtreffen, uitmunten, te boven gaan
excenderen buiten zinnen raken
except voorschrift
exceptie verweerschrift, tegenwerping in rechte, uitneming, uitzondering, verzet
exceptie declinatoir uitzondering, tegenwerping,
exceptie dilator vertragend uitstel
exceptie peremptoir onherroepelijk laatste (beslissende) tegenwerping
exceptien verweren, uitzonderingsgronden
excertitie bezigheid
exces overdaad, overmaat
excijns accijns
excijnsloodje stukje gemerkt lood, teken dat de accijns betaald waren
excijs accijns
excipieren uitzonderen
excipiëren uitzonderen, uitnemen
excissus weggehaald. (b.v. kind uit de baarmoeder gehaald tijdens de geboorte)
exciteren opwekken, gaande maken, verwekken
excl afk. excellentie
exclamator omroeper, venter
exclameren uitroepen, uitschreeuwen
excluderen uitsluiten, afzonderen, buitensluiten
exclus uitgezonderd
exclusijf onbegrepen, buitengesloten
excluus zie exclusijf
excogiteren bezinnen?, verzinnen
excommissione pastoris in opdracht van de pastoor
excommunicatie gemeenteverbanning door een ban, uit de kerk verbannen, kerkban
excommuniceren bannen, uitsluiten, uit de gemeente bannen
excommunicereren uitsluiten, verbannen
excoriator leerlooier, vilder
excubie afpersing
excudere drukken (van een boek b.v.)
excudi zie excudere
excusare verontschuldigen
excusatie niet schuldig verklaren
excusum zie excudere
executeren het uitoefenen van zijn ambt, zijn werk doen, een vonnis uitvoeren, uitrechten, tot voldoening dwingen, te werk leggen
executeur uivoerder, een pander, deurwaarder
executie executie, uitvoering, uitwinning
exécution capitale terechtstelling, executie
executorien brieven inhoudend het bevel van het hof om een vonnis te executeren
exempel voorbeeld
exempt vrij, uitgenomen, bevrijd
exemptie bevrijding, vrijdom, het niet vallen onder zeker gezag of voorschrift
exemt er uit genomen
exequeren vervolgen, volbrengen
exequiae uitvaart
exequiën uitvaart, lijkdienst
exercabel afgrijselijk, verfoeilijk
exerceren exerciteren?, oefenen, bedienen, bezig houden
exercitiegenootschap een militaire organisatie of vrijkorps, opgericht op initiatief van de patriotten met het doel, bewapening van burgers voor verzet tegen het Oranjegezinde leger en schutterijen
exeuntium uitgaan, verlaten
exeuntium sacramentis.munitus voorzien van de sacramenten van de stervenden
exhaustus uitgeput
exherederen onterven
exheridatie zie exherederen
exhibe(e)re uitgeven
exhibeerde het voorgelegde, ook aangereikte
exhiberen vertonen, inschrijven, het voor de dag brengen, aanbieden, vertonen, bijbrengen, voordragen, voor den dag brengen
exhibitie aanwijzing, opwijzing?, voordragen
exhibitum getoond, uitgeven
exhortatie vermaning
exhorteren aanmanen, aanporren, vermanen
exigentie vordering, eis, vereist
exigeren afeisen, afvorderen
exii zie exire
exijs accijns
exilie ban, uibanning
eximeren vrijkopen, uitkopen
eximius voortreffelijk
eximius ac doctissimus de hoogachtbare en geleerde heer
exire uitgaan, verlaten
existentie wezenlijk, werkelijkheid
existeren in wezen zijn
exitum zie exire
exitus dood
exkrement uitwerpsel
exnunc vanaf nu
exonereren ontladen, ontlasten
exorneren oppronken ?, uitrusten
expectatio verwachting van Maria, 20 december
expedient afgerecht, gevoeglijk, bekwaam
expediëren redden, afvaardigen, voldoen
expeditie afvaardiging
expensum uitgave
experientie ondervinding
experimenteren ondervinden, onderzoeken
expert ervaren, onderzocht, kloek
expirare de laatste adem uitblazen
expiratie afloop
expiravit hij blies de laatste adem uit
explicatie uitlegging
expliceerende uitleggende, verklarende
expliceren ontvouwen, uitleggen, verklaren
exploict daad
exploictier deurwaarder
exploitation bedrijf
exploot uiwerking, te werk legging
exploteren te werk leggen, uitvoeren
exponeren uitleggen, verklaren
expositie uitlegging, verbreding
expositus/a vondeling (e)
expres uitdrukkelijk
expresselijck zie expressus
expresselijk te
renuntiëren
uitdrukkelijk er van afzien
expresseren uitdrukken
expressus uitdrukkelijk
exprimeren uitrukken, uitdouwen
exproberen verwijten
exprobratie verwijt, versmading
expssemet afk. expressement,uitdrukkelijk, nadrukkelijk
expugneeren vechtend innemen, bevechten
expurgeren zuiveren, reinigen
exquis uitgelezen, nauwkeurig
exquisit zie exquis
exschijns accijns
exsequiae uitvaart
exspecteren verwachten
exspiratie uitgang, eindig
exspireren verscheiden, eindigen
exsteren zie existeren
extenderen uittrekken, uitbreiden, uitspannen
extimeren taxeren, schatten een vonnis lichten
extinctus overleden
extinguëren uitblussen, doven
extirperen met wortel en al uittrekken, uitroeien
extolleren verheffen
extorqueren afpersen
extorsie afpersing
extra buiten
extra légal onwettig
extra légaux zie extra légal
extra muros buiten de stadsmuren liggend
extra ordinaire buitengewoon, bijzonder
extra portam buiten de (stads)poort
extract kort begrip, uittreksel
extracten uit de personele responsiven uittreksels uit de persoonlijke verhoren
extraheren uittrekken, in het kort stellen
extrahieren uitrekken,
extrajudiceel buien rechtsdwang, buiten dingtalig
extraneus vreemdeling, van buiten
extraordinair buitengewoon
extraordinaris ongewoon, ongemeen
extravagand hooglopende, hooggaande
extravageren hooglopen, uit het spoor slaan
extreem uinemende
extrema unctio laatste oliesel
extrême onction laatste oliesel, heilig oliesel
extremis (prae)munitus voorzien van de laatste sacramenten
extremis momentis in zijn laatste momenten
extremis rebus in uiterste nood
extremis. Sacramentis refectus afk.S.R.E, gesterkt door de laatste sacramenten van de H. Roomse Kerk
extremiteit uiterste
extremus laatst, uiterst
extunc sindsdien
exüe
een schatting, die betaald werd door de burgers van een stad, voor zij in een andere stad mogen vertrekken, anders als met consent, of haar poorter, of borger -recht mogen ontzeggen, volgens privilegie elke stad daar van in het bijzonder verleent
exue. recht dat geheven wordt door een stedelijk bestuur van erfenissen in de stad, die aan personen buiten de stad toevallen.
exulant vluchteling door zijn geloof
exulteren opspringen, huppelen
exunderen overvloeien, uitvloeien
exurge 8e zondag voor Pasen
eygens van hun, hun toebehoren
eymer emmer
eyscht eist, eisen
ezelskop heraldiekteken, kop van ezel met lange oren